معرفی اعضای شورای اجرایی

نام ونام خانوادگی

سمت در شورا

همراه

تلفن منزل

مهدی   سیفی

رییس شورای اجرایی

091218240۶٣

3773251-0281

سید محمد قافله باشی

قائم مقام

09123824532

3676844-0281

شمسعلی پور ارجمند 

مسئول روابط عمومی

09121818620

2566827-0281

رضا صفر پور انبوهی

مسئول تدارکات 

09127861913

3674726-0281

علیرضا زارعی

خزانه  دار

09127856910

3675872-0281

محمود زمانی 

مسئول انتشارات

09125814288

3668549-0281

هاجر امامی

رابط اعضا 

09121823013

3226938-0281

اسدلله یوسفی 

بازرس

09121825568

3366306-0281

 

آدرس دفتر انجمن: قزوین - خیابان عدل -  بن بست یاسمن - جنب سالن کوثر - ساختمان گروههای آموزشی استان - طبقه همکف.

تلفن   :  3325317 - 0281 

ایمیل انجمن:

QAZVIN-PHYSICSGROUP@HOTMAIL

/ 0 نظر / 10 بازدید