برنامه امتحانات نهایی

برنامه امتحانات نهایی خرداد ماه ۱۳۸۹ اعلام شد

 

یکشنبه ۲ / ۳ /۱۳۸۹  فیزیک  ۲  پیش دانشگاهی رشته ریاضی و تجربی ساعت  ۸  صبح

یکشنبه  ۱۶ / ۳ / ۱۳۸۹  فیزیک ۳ و آزمایشگاه رشته ریاضی و تجربی  ساعت  ۸  صبح

یکشنبه  ۶ / ۴ / ۱۳۸۹  فیزیک ۲ پیش دانشگاهی ریاضی و تجربی جبرانی دوم 

برای کسب اطلا عات بیشتر به سایت اداره کل سنجش و ارزشیابی تحصیلی وزارت آموزش و پرورش مراجعه نمایید.

 

 

    www.aee.medu.ir

/ 0 نظر / 9 بازدید