مجمع عمومی فوقالعاده عامفا

نشست فوقالعاده شورای نمایندگان با اهداف زیر برگزار می شود:

1-ارائه و تصویب تغییراتی در اساسنامه اتحادیه جهت ثبت در اداره ثبت شرکتها.

2-معرفی برنامه های جاری اتحادیه.

3-استماع برنامه های انجمن های معلمان فیزیک استانها.

3-ایجاد تعامل و همفکری بین انجمنهاواتحادیه.

همچنین نشست سی و هفتم شورای اجرایی و گروه موئسسین جهت بررسی کار کمیته ها وراهکارهای ثبت اتحادیه برگزار می شود.

نمایندگان انجمن علمی آموزشی معلمان استان قزوین در این نشست ها عبارتند از:

آقای مهدی سیفی : عضو شورای اجرایی اتحادیه و عضو هیئت موسس

آقای اسدالله یوسفی: عضو هیئت موسس و بازرس علی البدل اتحادیه

آقایان رضا صفر پور و شمسعلی  پور ارجمند :نمایندگان انجمن در مجمع عمو می

/ 0 نظر / 14 بازدید